تبلیغات
قبول میکنم - قسمت 700 قبول میکنم


Admin Logo
themebox Logo
https://pbs.twimg.com/media/CGALFajWoAArYAT.jpg
نویسنده :hasti h
تاریخ:جمعه 12 تیر 1394-02:06 ق.ظ

قسمت 700 قبول میکنم

لینک های دانلود قسمت 700قبول میکنم

قسمت 700 با(کیفیت240)کم حجم دارای کیفیت تصویر متوسط

قسمت700 با(کیفیت480)دارای حجم متوسط و کیفیت تصویر خوبقسمت 700:
Qubool Hai 2nd July 2015

جادوگر جادوی سیاه رو روی آهیل اجرا کرد و آهیل بلافاصله مثل یه مجسمه بی حرکت شد با اینکه می دید صنم با اون حال بدش روبروش ایستاده بود...شاد هم تعجب کرده بود که چرا آهیل ایستاده! دست صنم خورد به گلدون روی میز و افتاد و شکست...آهیل پبیش خودش گفت : خدایا من چم شده؟چرا نمیتونم حرکت کنم؟! جادوگر که اون بالا داشت لذت می برد یه وردی خوند تا آهیل بتونه حرکت کنه ...آهیل دوید طرف صنم ولی جادوگر دوباره ورد رو اجرا کرد و آهیل چند قدمی صنم ایستاد! شاد که دید آهیل کاری نمیکنه و حال صنم هم بدتر شده از روی مبلا پرید و قبل ازینکه صنم از حال بره گرفتش...شاد صنم رو بغل کرد و با عصبانیت به آهیل نگاه کرد و ازونحا رفت...جادوگر که داشت با آرامش چایی میخورد آهیل رو از حالت ایستاده خارج کرد...! آهیل به خودش نگاه میکرد و گیج شده بود...
شاد با ناباوری ازآهیل پرسید: توچت شده بود؟ صنم حالش بد بود و تو فقط داشتی نگاه میکردی! آهیل اومد توضیح بده که شاد گفت یه لحظه...بعد گفت توهمیشه چه دعایی میکنی؟ آهیل اومد بگه که شاد گفت :بذار من حدس بزنم...مگه دعا نمیکنی که به صنم برسی؟ آهیل گفت درسته...شاد گفت :خدا به کسانی کمک میکنه که به خودشون کمک کنن...ما وقت زیادی نداریم...ازدواج وقتی انجام نمیشه که صنم بفهمه عشق واقعیش تویی نه من...پس لطفا متوجه حرفایی که بهت میزنم باش...باید بهم کمک کن...آهیل نمی دونست چی بگه...شاد گفت:بهر حال دوباره سعی می کنیم فقط این دفعه لطفا اشتباه نکن...شاد رفت...آهیل که اعصابش خورد بود پیش خودش گفت: من تلاشم رو کردم ولی نمیدونم چی شد که نتونستم برم طرف صنم...
ششی بالاخره ظاهرش رو درست کرد و نازیا اومد توی اتاق و ششی رو دید...نازیا با تعجب گفت:موهات چرا به هم ریخته؟! ششی هم سیف رو بهونه کرد و گفت :کار سیفه! سیف که متوجه شده بود گفت : راست میگه من اینکارو کردم...! نازیا که تعجب کرده بود ششی و سیف چطوری مثل بچه ها رفتار میکنن...ششی گفت :آدم وقتی جوونه که دلش جوون باشه و داشت همینجوری بهونه می آورد...بالاخره سیف و ششی یه جوری روی موضوع رو پوشوندن و نازیا و سیف اومدن برن بیرون که نازیا چشمش افتاد به طرح نقشه ای که سیف و ششی باهم کشیده بودن و پرسید:این چیه؟! ششی که دستپاچه شده بود گفت:من شهردارم و از این نقشه ها زیاد دارم...سیف به نازیا گفت:بریم اتاقمون رو بهت نشون بدم و با نازیا رفتن...ششی که ترسیده بود پیش خودش گفت: نزدیک بود نقشه م خراب بشه...با نازیا میتونم آهیل رو نابود کنم پس باید زودتر نازیا رو تحت کنترلم دربیارم،چون اگه این کارو نکنم دیگه نمیتونم هیچ چیز رو کنترل کنم...باید زودتردست بکار بشم....

توی اتاق صنم دراز کشیده بود و به شاد گفت :حالم خیلی بده...میشه برام سوپ بیاری؟شاد گفت باشه،تو استراحت کن...صنم بهش گفت زود بیا...شاد گفت باشه و رفت بیرون و به آهیل گفت: صنم گفت براش سوپ بیارم...آهیل دستپاچه ایستاده بود...! شاد گفت:لطفا فکر نکن...این برای تو یه فرصته...ما وقت زیادی نداریم ...سوپ درست کن وبراش ببرو عشقت رو بهش ثابت کن ...آهیل گفت:اگه سراغت رو گرفت چی بگم؟شاد گفت:بگو با همکارش برای یه کار ضروری رفت...جادوگر حرفاشون رو شنید و داشت برای خراب کردن سوپ نقشه میکشید!توی آشپزخونه آهیل پیش خودش گفت: حالا وقتشه تا تمام غذاهای خوشمزه ای که صنم برای من درست میکرد رو جبران کنم...جادوگر پودرجادوی سیاه رو قاطی موادی کرد که آهیل آماده کرده بود ... آهیل که از همه چیز بی خبر بود گفت امیدوارم از سوپ خوشش بیاد...
آهیل با سوپ اومد توی اتاق صنم...صنم بلند شد و نشست وخودش رو جمع و جور کرد وگفت : تو؟! شاد کجاست؟ آهیل گفت: برای یه کار ضروری باید می رفت...صنم پرسید بقیه کجان؟خاله و لطیف؟ لازم نبود خودت رو به زحمت بندازی... آهیل گفت: زحمتی نیست و این وظیفه منه چون تو هم جز خانواده منی...صنم با جدیت گفت :ببین من جز خانواده ت نیستم...واین هم وظیفه تو نیست ولازم نیست خودت رو به زحمت بندازی چون شوهرم ازمن مواظبت میکنه...آهیل گفت: میدونم خوشت نمیاد ولی من برات سوپ آماده کردم... اگه سوپ رو بخوری میرم،قول میدم... شاد مخصوصا از من خواسته که مطمئن بشم تو این سوپ رو میخوری ...صنم با اکراه ظرف رو گرفت ولی ظرف داغ بود...آهیل که متوجه شد دستش رو گذاشت زیرظرف سوپ تا دست صنم نسوزه:..آهیل قاشق سوپ رو برد جلوو به صنم نگاه میکرد...صنم تا رنگ سیاه سوپ رو دید یه دفعه زد زیر قاشق وسوپ ریخت روی زمین و رنگ سوپ سیاه شد...صنم شوکه شد و با عصبانیت گفت:این چیه؟! چی ریختی توی سوپ؟زهر؟ آهیل نمیدونست چی بگه ...! صنم بهش گفت:تو گفتی شاد گفته برام سوپ درست کنی؟من که گفتم نمیخواد خودت رو توی زحمت بندازی...من حالم بده لطفا از اتاق برو بیرون...آهیل با ناراحتی رفت توی اتاق خودش و پیش خودش گفت:من برای صنم سوپ درست کردم ولی چرا اینجوری شد؟!خدایا من چم شده؟همینموقع جادوگر اومد و آهیل رو دست انداخت و گفت: چرا ناراحتی؟چی شده؟ آهیل که یاد حرف مادر جادوگر افتاد که گفت این جادوگره،به جادوگر گفت :تو سوپ رو جادوی سیاه کردی تا من و صنم به هم نرسیم؟جادوگر گفت: چی داری میگی؟چرا ازینکه من نقشه ت رو خراب کردم اینقدرعصبانی هستی؟ تو و شاد باهم دوست شدید تا تو به صنم برسی...شاد عشقش رو بخاطر خوشحالی تو فدا کرد منم بخاطر شاد همه کار میکنم تا به صنم برسه...مثلا اون سوپ...من نمیذارم شما آرامش داشته باشید...آهیل گفت:چطور جرئت میکنی؟تو مگه شرم نداری که صنم رو قربانی خواسته های خودت میکنی؟آهیل اومد گلوش رو بگیره که جادوگر دستش رو آروم گرفت ...آهیل دستش رواز توی دستش کشید ...جادوگر که بدش اومد گفت:صنم درست جلوی چشمات با یکی دیگه ازدواج میکنه و عشق یه نفر دیگه رو قبول میکنه و تو هیچکار نمیتونی بکنی...آهیل گفت:خواسته شیطان هیچوقت برآورده نمیشه...تو قدرت عشق رو نمیدونی...جادوگر گفت:تو هم نمیدونی من چه قدرتی دارم...جادوگربرای نشون دادن قدرت جادوی سیاه رفت اونطرف در...آهیل داشت نگاه میکرد...جادوگر ژستی گرفته بود که در رو بست و دستگیره رو هم انداخت و حتی صدای بسته شدن در هم اومد...درحالیکه در باز بود و آهیل جادوگر رو می دید...!آهیل به جادوگر گفت:تو داری چکار میکنی و اومد بره طرف در که یه دفعه سرش خورد توی در نامرئی که بین خودش و جادوگر بود...! آهیل عصبانی شد و شروع کرد به ضربه زدن به در نامرئی و به جادوگر میگفت تو چکار کردی؟ جادوگر گفت :این عشقه منه که تو تو اون گیر افتادی...تا وقتی که حواست به صنمه همینجا میمونی...دیگه نه تو میتونی کاری کنی و نه صنم...آهیل که ترسید و نگران شد گفت منظورت چیه؟ جادوگر گفت یه کم دیر پرسیدی چون کاری که باید انجام میدادم رو دیگه انجام دادم....

برای دیدن عکس های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید:


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Nicely put, Regards!
tadalafil 10 mg when will generic cialis be available cialis manufacturer coupon estudios de cialis genricos acquistare cialis internet cialis uk next day cialis efficacit deutschland cialis online buying brand cialis online we recommend cialis best buy
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:40 ق.ظ

With thanks. I value it!
cialis sale online generic cialis review uk cialis generika cialis generico milano canadian cialis cialis prezzo in linea basso are there generic cialis cialis online nederland we recommend cheapest cialis order cialis from india
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:49 ب.ظ

Seriously a good deal of valuable data!
fast cialis online buy cialis generic cialis with dapoxetine cost of cialis per pill cialis flussig weblink price cialis tarif cialis france cialis for sale south africa cialis arginine interactio warnings for cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:22 ق.ظ

Amazing plenty of good data!
cialis generique 5 mg cialis herbs cialis pills in singapore cialis generique cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato order a sample of cialis cialis generic availability cialis prices cialis prezzo di mercato
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:20 ب.ظ

Regards, Excellent information!
side effects for cialis cialis price thailand if a woman takes a mans cialis estudios de cialis genricos cialis y deporte cialis price in bangalore rezeptfrei cialis apotheke female cialis no prescription cialis daily acheter du cialis a geneve
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Valuable content. Thank you.
we use it cialis online store cialis para que sirve the best choice cialis woman cialis dosage cialis generico postepay cialis kamagra levitra weblink price cialis cialis cost cialis 5mg billiger the best choice cialis woman
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Helpful posts. Appreciate it!
enter site natural cialis look here cialis order on line free generic cialis 200 cialis coupon import cialis cialis herbs price cialis per pill cilas cialis tadalafil cialis 30 day sample
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 03:40 ق.ظ

Beneficial knowledge. Thanks.
cialis pills price each venta cialis en espaa costo in farmacia cialis cialis baratos compran uk cialis prezzo al pubblico discount cialis cialis daily buy cheap cialis in uk buy cialis cheap 10 mg wow cialis tadalafil 100mg
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:06 ب.ظ

You mentioned that very well.
generic cialis at the pharmacy the best site cialis tablets cialis daily click here to buy cialis cialis pills in singapore cialis lilly tadalafi purchase once a day cialis cialis generico in farmacia cialis generico en mexico rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 03:22 ق.ظ

You reported this well.
generic cialis 20mg uk il cialis quanto costa rx cialis para comprar acquisto online cialis generic cialis tadalafil rx cialis para comprar cilas ou trouver cialis sur le net cialis tablets for sale cialis pas cher paris
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Valuable information. Thank you.
achat cialis en itali cialis kaufen bankberweisung we recommend cialis info side effects of cialis trusted tabled cialis softabs cialis pills cialis bula the best site cialis tablets cialis arginine interactio cialis ahumada
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:58 ق.ظ

Thank you, I appreciate this!
cialis 30 day trial coupon warnings for cialis cialis daily reviews prezzo di cialis in bulgaria prezzo cialis a buon mercato cialis canada on line tadalafil tablets cialis pas cher paris cialis tablets for sale cialis tablets
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:40 ب.ظ

With thanks. Very good stuff!
cialis purchasing safe dosage for cialis cialis 5mg billiger cialis online holland enter site natural cialis safe dosage for cialis cialis for sale we recommend cialis best buy best generic drugs cialis generic cialis pro
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:54 ق.ظ

Incredible all kinds of fantastic tips.
only best offers cialis use cialis price in bangalore buy cialis cialis for sale south africa cialis diario compra click here to buy cialis buy cialis online cheapest cialis for sale south africa click here cialis daily uk rx cialis para comprar
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:32 ب.ظ

Beneficial content. Cheers.
cilas cost of cialis per pill cialis in sconto cialis 30 day sample cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg para diabeticos buying brand cialis online enter site 20 mg cialis cost purchase once a day cialis cialis dosage recommendations
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:34 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis canada on line precios de cialis generico prescription doctor cialis cialis for daily use cialis 10mg prix pharmaci generic for cialis tesco price cialis cialis 5 mg buy cialis flussig does cialis cause gout
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:04 ب.ظ

Tips very well regarded!!
cialis 20 mg best price look here cialis order on line cialis tablets for sale cialis dosage amounts cialis coupons printable cialis from canada cialis side effects cialis 10mg prix pharmaci cialis prezzo in linea basso cialis purchasing
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Many thanks. Loads of info!

cialis 5 effetti collaterali cialis italia gratis cialis pas cher paris comprar cialis 10 espa241a cost of cialis cvs generic cialis at walmart dose size of cialis click here to buy cialis we like it cialis soft gel cialis 20mg prix en pharmacie
buy levitra online
جمعه 20 مهر 1397 12:16 ق.ظ

You actually explained it superbly.
buy levitra 10mg levitra generic levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra buy levitra online generic levitra buy levitra 10mg levitra online levitra online levitra online
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:35 ب.ظ

Cheers. I value this.
5 mg cialis coupon printable the best site cialis tablets tarif cialis france cialis purchasing cialis 5 mg para diabeticos only now cialis for sale in us cialis daily reviews tadalafil tadalafil generic cialis therapie
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 08:45 ق.ظ

Fine knowledge. Appreciate it.
acheter cialis kamagra click now cialis from canada only now cialis 20 mg cialis generic availability cialis 200 dollar savings card cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg effetti collateral cialis rckenschmerzen online cialis cialis 20mg
Buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 09:11 ق.ظ

Thanks! Lots of data!

cialis online nederland effetti del cialis cialis 5 mg para diabeticos legalidad de comprar cialis low cost cialis 20mg cialis 30 day sample cialis professional yohimbe cialis uk next day we choice free trial of cialis we choice cialis pfizer india
canada pharmacies online prescriptions
شنبه 31 شهریور 1397 10:19 ب.ظ

Regards, Loads of content.

canada drugs online canadian government approved pharmacies safe canadian online pharmacies how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacies online canadian discount pharmacies canada medication pharmacy best canadian mail order pharmacies canadian pharmacy online 24 canada pharmacies account
cialisvonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:13 ب.ظ

Very well expressed of course. !
cialis generico milano cialis generic availability cialis super kamagra cialis tablets cialis great britain tarif cialis france cialis cipla best buy cialis generic enter site 20 mg cialis cost cialis reviews
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:10 ق.ظ

Superb forum posts. Cheers.
buy cialis online legal cialis australia org cialis prices in england where cheapest cialis cialis 100mg suppliers generic low dose cialis cialis dosage cialis uk non 5 mg cialis generici generic cialis pill online
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:55 ق.ظ

Amazing posts. Many thanks.
canada medication canadian prescriptions online serc 24 mg trust pharmacy canada reviews north west pharmacy canada canada online pharmacies legitimate canada online pharmacy canada online pharmacies medication pharmacy canada canadianpharmacyusa24h canadian pharcharmy online
buy viagra canada online
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:26 ق.ظ

Thanks! I like this!
is it illegal to buy viagra viagra tablets online buy cheap viagra no prescription buy viagra online australia buy viagra online next day delivery generic viagra uk how can you buy viagra online viagra no presc uk viagra online viagra with a prescription
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:50 ق.ظ

You actually said that adequately!
american pharmacy cialis cialis online cialis from canada cilas generic cialis review uk buy online cialis 5mg cialis in sconto cialis 5 mg buy cialis sale online cialis from canada
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:22 ب.ظ

Cheers! Wonderful stuff!
cipla cialis online try it no rx cialis can i take cialis and ecstasy usa cialis online cialis herbs cialis generika in deutschland kaufen generic cialis review uk cialis sale online price cialis per pill non 5 mg cialis generici
http://viabiovit.com/het-kopen-van-viagra-goedkope.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:56 ق.ظ

Truly a lot of fantastic facts!
how to buy viagra without seeing a doctor sildenafil prescription buy viagra in store buy viagra cheapest how buy viagra online viagra rx online where to buy viagra over the counter sildenafil citrate tablets where can i buy sildenafil online viagra alternative
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر