تبلیغات
قبول میکنم - قسمت 700 قبول میکنم


Admin Logo
themebox Logo
https://pbs.twimg.com/media/CGALFajWoAArYAT.jpg
نویسنده :hasti h
تاریخ:جمعه 12 تیر 1394-03:06 ق.ظ

قسمت 700 قبول میکنم

لینک های دانلود قسمت 700قبول میکنم

قسمت 700 با(کیفیت240)کم حجم دارای کیفیت تصویر متوسط

قسمت700 با(کیفیت480)دارای حجم متوسط و کیفیت تصویر خوبقسمت 700:
Qubool Hai 2nd July 2015

جادوگر جادوی سیاه رو روی آهیل اجرا کرد و آهیل بلافاصله مثل یه مجسمه بی حرکت شد با اینکه می دید صنم با اون حال بدش روبروش ایستاده بود...شاد هم تعجب کرده بود که چرا آهیل ایستاده! دست صنم خورد به گلدون روی میز و افتاد و شکست...آهیل پبیش خودش گفت : خدایا من چم شده؟چرا نمیتونم حرکت کنم؟! جادوگر که اون بالا داشت لذت می برد یه وردی خوند تا آهیل بتونه حرکت کنه ...آهیل دوید طرف صنم ولی جادوگر دوباره ورد رو اجرا کرد و آهیل چند قدمی صنم ایستاد! شاد که دید آهیل کاری نمیکنه و حال صنم هم بدتر شده از روی مبلا پرید و قبل ازینکه صنم از حال بره گرفتش...شاد صنم رو بغل کرد و با عصبانیت به آهیل نگاه کرد و ازونحا رفت...جادوگر که داشت با آرامش چایی میخورد آهیل رو از حالت ایستاده خارج کرد...! آهیل به خودش نگاه میکرد و گیج شده بود...
شاد با ناباوری ازآهیل پرسید: توچت شده بود؟ صنم حالش بد بود و تو فقط داشتی نگاه میکردی! آهیل اومد توضیح بده که شاد گفت یه لحظه...بعد گفت توهمیشه چه دعایی میکنی؟ آهیل اومد بگه که شاد گفت :بذار من حدس بزنم...مگه دعا نمیکنی که به صنم برسی؟ آهیل گفت درسته...شاد گفت :خدا به کسانی کمک میکنه که به خودشون کمک کنن...ما وقت زیادی نداریم...ازدواج وقتی انجام نمیشه که صنم بفهمه عشق واقعیش تویی نه من...پس لطفا متوجه حرفایی که بهت میزنم باش...باید بهم کمک کن...آهیل نمی دونست چی بگه...شاد گفت:بهر حال دوباره سعی می کنیم فقط این دفعه لطفا اشتباه نکن...شاد رفت...آهیل که اعصابش خورد بود پیش خودش گفت: من تلاشم رو کردم ولی نمیدونم چی شد که نتونستم برم طرف صنم...
ششی بالاخره ظاهرش رو درست کرد و نازیا اومد توی اتاق و ششی رو دید...نازیا با تعجب گفت:موهات چرا به هم ریخته؟! ششی هم سیف رو بهونه کرد و گفت :کار سیفه! سیف که متوجه شده بود گفت : راست میگه من اینکارو کردم...! نازیا که تعجب کرده بود ششی و سیف چطوری مثل بچه ها رفتار میکنن...ششی گفت :آدم وقتی جوونه که دلش جوون باشه و داشت همینجوری بهونه می آورد...بالاخره سیف و ششی یه جوری روی موضوع رو پوشوندن و نازیا و سیف اومدن برن بیرون که نازیا چشمش افتاد به طرح نقشه ای که سیف و ششی باهم کشیده بودن و پرسید:این چیه؟! ششی که دستپاچه شده بود گفت:من شهردارم و از این نقشه ها زیاد دارم...سیف به نازیا گفت:بریم اتاقمون رو بهت نشون بدم و با نازیا رفتن...ششی که ترسیده بود پیش خودش گفت: نزدیک بود نقشه م خراب بشه...با نازیا میتونم آهیل رو نابود کنم پس باید زودتر نازیا رو تحت کنترلم دربیارم،چون اگه این کارو نکنم دیگه نمیتونم هیچ چیز رو کنترل کنم...باید زودتردست بکار بشم....

توی اتاق صنم دراز کشیده بود و به شاد گفت :حالم خیلی بده...میشه برام سوپ بیاری؟شاد گفت باشه،تو استراحت کن...صنم بهش گفت زود بیا...شاد گفت باشه و رفت بیرون و به آهیل گفت: صنم گفت براش سوپ بیارم...آهیل دستپاچه ایستاده بود...! شاد گفت:لطفا فکر نکن...این برای تو یه فرصته...ما وقت زیادی نداریم ...سوپ درست کن وبراش ببرو عشقت رو بهش ثابت کن ...آهیل گفت:اگه سراغت رو گرفت چی بگم؟شاد گفت:بگو با همکارش برای یه کار ضروری رفت...جادوگر حرفاشون رو شنید و داشت برای خراب کردن سوپ نقشه میکشید!توی آشپزخونه آهیل پیش خودش گفت: حالا وقتشه تا تمام غذاهای خوشمزه ای که صنم برای من درست میکرد رو جبران کنم...جادوگر پودرجادوی سیاه رو قاطی موادی کرد که آهیل آماده کرده بود ... آهیل که از همه چیز بی خبر بود گفت امیدوارم از سوپ خوشش بیاد...
آهیل با سوپ اومد توی اتاق صنم...صنم بلند شد و نشست وخودش رو جمع و جور کرد وگفت : تو؟! شاد کجاست؟ آهیل گفت: برای یه کار ضروری باید می رفت...صنم پرسید بقیه کجان؟خاله و لطیف؟ لازم نبود خودت رو به زحمت بندازی... آهیل گفت: زحمتی نیست و این وظیفه منه چون تو هم جز خانواده منی...صنم با جدیت گفت :ببین من جز خانواده ت نیستم...واین هم وظیفه تو نیست ولازم نیست خودت رو به زحمت بندازی چون شوهرم ازمن مواظبت میکنه...آهیل گفت: میدونم خوشت نمیاد ولی من برات سوپ آماده کردم... اگه سوپ رو بخوری میرم،قول میدم... شاد مخصوصا از من خواسته که مطمئن بشم تو این سوپ رو میخوری ...صنم با اکراه ظرف رو گرفت ولی ظرف داغ بود...آهیل که متوجه شد دستش رو گذاشت زیرظرف سوپ تا دست صنم نسوزه:..آهیل قاشق سوپ رو برد جلوو به صنم نگاه میکرد...صنم تا رنگ سیاه سوپ رو دید یه دفعه زد زیر قاشق وسوپ ریخت روی زمین و رنگ سوپ سیاه شد...صنم شوکه شد و با عصبانیت گفت:این چیه؟! چی ریختی توی سوپ؟زهر؟ آهیل نمیدونست چی بگه ...! صنم بهش گفت:تو گفتی شاد گفته برام سوپ درست کنی؟من که گفتم نمیخواد خودت رو توی زحمت بندازی...من حالم بده لطفا از اتاق برو بیرون...آهیل با ناراحتی رفت توی اتاق خودش و پیش خودش گفت:من برای صنم سوپ درست کردم ولی چرا اینجوری شد؟!خدایا من چم شده؟همینموقع جادوگر اومد و آهیل رو دست انداخت و گفت: چرا ناراحتی؟چی شده؟ آهیل که یاد حرف مادر جادوگر افتاد که گفت این جادوگره،به جادوگر گفت :تو سوپ رو جادوی سیاه کردی تا من و صنم به هم نرسیم؟جادوگر گفت: چی داری میگی؟چرا ازینکه من نقشه ت رو خراب کردم اینقدرعصبانی هستی؟ تو و شاد باهم دوست شدید تا تو به صنم برسی...شاد عشقش رو بخاطر خوشحالی تو فدا کرد منم بخاطر شاد همه کار میکنم تا به صنم برسه...مثلا اون سوپ...من نمیذارم شما آرامش داشته باشید...آهیل گفت:چطور جرئت میکنی؟تو مگه شرم نداری که صنم رو قربانی خواسته های خودت میکنی؟آهیل اومد گلوش رو بگیره که جادوگر دستش رو آروم گرفت ...آهیل دستش رواز توی دستش کشید ...جادوگر که بدش اومد گفت:صنم درست جلوی چشمات با یکی دیگه ازدواج میکنه و عشق یه نفر دیگه رو قبول میکنه و تو هیچکار نمیتونی بکنی...آهیل گفت:خواسته شیطان هیچوقت برآورده نمیشه...تو قدرت عشق رو نمیدونی...جادوگر گفت:تو هم نمیدونی من چه قدرتی دارم...جادوگربرای نشون دادن قدرت جادوی سیاه رفت اونطرف در...آهیل داشت نگاه میکرد...جادوگر ژستی گرفته بود که در رو بست و دستگیره رو هم انداخت و حتی صدای بسته شدن در هم اومد...درحالیکه در باز بود و آهیل جادوگر رو می دید...!آهیل به جادوگر گفت:تو داری چکار میکنی و اومد بره طرف در که یه دفعه سرش خورد توی در نامرئی که بین خودش و جادوگر بود...! آهیل عصبانی شد و شروع کرد به ضربه زدن به در نامرئی و به جادوگر میگفت تو چکار کردی؟ جادوگر گفت :این عشقه منه که تو تو اون گیر افتادی...تا وقتی که حواست به صنمه همینجا میمونی...دیگه نه تو میتونی کاری کنی و نه صنم...آهیل که ترسید و نگران شد گفت منظورت چیه؟ جادوگر گفت یه کم دیر پرسیدی چون کاری که باید انجام میدادم رو دیگه انجام دادم....

برای دیدن عکس های بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید:


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:06 ب.ظ

Wow lots of fantastic info!
canada drug online pharmacies india canadian pharmaceuticals for usa sales northwestpharmacy canadian pharmacy canadian pharmacy viagra canadian discount pharmacies in canada pharmacy onesource canadian pharmacy world reputable canadian prescriptions online
can i buy cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 09:58 ق.ظ

Truly lots of wonderful facts!
cialis 5 mg buy cialis coupons printable buy online cialis 5mg prices on cialis 10 mg cialis patentablauf in deutschland where cheapest cialis only here cialis pills cialis side effects cialis mit grapefruitsaft viagra or cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 05:59 ب.ظ

You reported it wonderfully.
generic cialis pill online cialis online canadian drugs generic cialis cuanto cuesta cialis yaho low cost cialis 20mg comprar cialis 10 espa241a 5 mg cialis coupon printable cialis 5mg prix cialis 10mg prix pharmaci viagra vs cialis
http://tracvares.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:24 ق.ظ

Cheers, Good information!
warnings for cialis cialis 20 mg best price cialis efficacit the best choice cialis woman buy generic cialis cialis for sale south africa cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic availability cialis lowest price how to purchase cialis on line
http://contore.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:19 ق.ظ

Awesome information. Appreciate it!
look here cialis cheap canada non 5 mg cialis generici safe dosage for cialis cialis dose 30mg cialis generique cialis cuantos mg hay cialis generico milano cialis para que sirve cialis online we recommend cialis best buy
http://fulsanen.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:13 ب.ظ

With thanks, An abundance of stuff.

cialis manufacturer coupon cialis tablets for sale cialis 5 mg cialis kaufen wo non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg tablets dose size of cialis price cialis wal mart pharmacy prices for cialis 50mg cialis mit grapefruitsaft
http://rorttumque.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:43 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis pills comprar cialis 10 espa241a brand cialis nl warnings for cialis cialis baratos compran uk cialis generico in farmacia cialis in sconto tadalafil 20 mg cialis uk next day only best offers cialis use
http://leconterp.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:31 ق.ظ

Excellent info. Many thanks.
miglior cialis generico cialis without a doctor's prescription cialis pills in singapore rx cialis para comprar cialis without a doctor's prescription price cialis per pill bulk cialis deutschland cialis online cialis 20 mg effectiveness usa cialis online
http://stylazen.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:37 ب.ظ

Kudos! Valuable information!
buying cialis in colombia acheter du cialis a geneve precios de cialis generico cialis ahumada comprar cialis navarr cialis pills cialis pills price each cialis dose 30mg opinioni cialis generico generic cialis review uk
Cialis pills
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:10 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
buy cheap cialis in uk cialis uk cialis venta a domicilio free generic cialis cost of cialis cvs achat cialis en europe cialis dose 30mg generic cialis at walmart cialis prezzo in linea basso female cialis no prescription
http://raycrowmand.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:36 ق.ظ

Terrific information. Regards!
wow look it cialis mexico cialis tadalafil online fast cialis online cialis kaufen cialis coupons printable cialis 5mg billiger tadalafil 20mg non 5 mg cialis generici cialis arginine interactio cialis canada
http://okscenel.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:48 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cheap cialis low cost cialis 20mg buy cialis cheap 10 mg cialis 100mg suppliers cialis arginine interactio walgreens price for cialis cialis 5mg billiger rezeptfrei cialis apotheke trusted tabled cialis softabs cialis for sale
cialis 20mg price at cvs
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

Whoa a good deal of great tips!
cialis tablets cialis 20mg preis cf canadian cialis cialis daily new zealand cialis official site link for you cialis price no prescription cialis cheap generic cialis review uk compare prices cialis uk cialis arginine interactio
http://raicomtoa.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:43 ق.ظ

You actually mentioned that fantastically!
free generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance cialis prices in england tadalafil 20mg cialis bula canadian discount cialis i recommend cialis generico online prescriptions cialis
http://faccage.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 01:41 ق.ظ

Whoa lots of valuable advice.
if a woman takes a mans cialis pastillas cialis y alcoho how to buy cialis online usa cuanto cuesta cialis yaho cialis usa cost effetti del cialis buy cialis how does cialis work cialis cost cialis canada
http://raifore.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:23 ق.ظ

Amazing loads of terrific knowledge.
cialis daily dose generic cialis dosage recommendations cialis 5 effetti collaterali dosagem ideal cialis tadalafil generic viagra cialis levitra cialis coupons printable cialis 5 mg schweiz cialis tablets we choice free trial of cialis
Online cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:48 ب.ظ

You've made your point!
generic cialis 20mg uk cialis et insomni cialis prices cialis 5 mg funziona cost of cialis per pill cialis lowest price cialis alternative generic low dose cialis cialis en mexico precio generic cialis tadalafil
http://pinszamkwoods.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:52 ق.ظ

You actually expressed that well.
cialis reviews cialis 5 mg effetti collateral we like it cialis price buy brand cialis cheap side effects for cialis cialis generisches kanada best generic drugs cialis cialis en mexico precio viagra vs cialis we like it cialis soft gel
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:27 ب.ظ

Thank you. Plenty of content!

cheap cialis cialis 5 mg does cialis cause gout discount cialis acheter cialis meilleur pri generic cialis pill online buy cheap cialis in uk cialis qualitat estudios de cialis genricos cialis 5mg billiger
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:22 ق.ظ

Cheers. A good amount of information!

cialis 5 mg cialis tadalafil online cialis 20mg preis cf purchasing cialis on the internet cialis professional yohimbe no prescription cialis cheap cialis 5 effetti collaterali are there generic cialis tadalafil 10 mg cialis coupon
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:28 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 50 mg soft tab safe dosage for cialis cialis 5mg billiger cialis patentablauf in deutschland generic cialis pro buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen cialis from canada tesco price cialis tadalafil 5mg
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 04:11 ب.ظ

Awesome posts. Appreciate it!
buy viagra now canadian pharcharmy online24 canadian mail order pharmacies pharmacy canada best top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy cialis canada online pharmacies reviews northwest pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal drugs for sale deep web
http://canadiantousapharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:25 ق.ظ

You actually reported this fantastically.
legitimate canadian mail order pharmacies canadian rx world pharmacy canadianpharmacy canadian medications pharmacy times canada medication prices canadian pharcharmy online24 pharmacy canada 24 canadian pharmacies pharmacy near me
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 04:56 ق.ظ

Nicely put, Regards!
tadalafil 10 mg when will generic cialis be available cialis manufacturer coupon estudios de cialis genricos acquistare cialis internet cialis uk next day cialis efficacit deutschland cialis online buying brand cialis online we recommend cialis best buy
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:40 ق.ظ

With thanks. I value it!
cialis sale online generic cialis review uk cialis generika cialis generico milano canadian cialis cialis prezzo in linea basso are there generic cialis cialis online nederland we recommend cheapest cialis order cialis from india
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:49 ب.ظ

Seriously a good deal of valuable data!
fast cialis online buy cialis generic cialis with dapoxetine cost of cialis per pill cialis flussig weblink price cialis tarif cialis france cialis for sale south africa cialis arginine interactio warnings for cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:22 ق.ظ

Amazing plenty of good data!
cialis generique 5 mg cialis herbs cialis pills in singapore cialis generique cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato order a sample of cialis cialis generic availability cialis prices cialis prezzo di mercato
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:20 ب.ظ

Regards, Excellent information!
side effects for cialis cialis price thailand if a woman takes a mans cialis estudios de cialis genricos cialis y deporte cialis price in bangalore rezeptfrei cialis apotheke female cialis no prescription cialis daily acheter du cialis a geneve
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Valuable content. Thank you.
we use it cialis online store cialis para que sirve the best choice cialis woman cialis dosage cialis generico postepay cialis kamagra levitra weblink price cialis cialis cost cialis 5mg billiger the best choice cialis woman
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Helpful posts. Appreciate it!
enter site natural cialis look here cialis order on line free generic cialis 200 cialis coupon import cialis cialis herbs price cialis per pill cilas cialis tadalafil cialis 30 day sample
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر