تبلیغات
قبول میکنم - قسمت 691 قبول میکنم


Admin Logo
themebox Logo
https://pbs.twimg.com/media/CGALFajWoAArYAT.jpg
نویسنده :hasti h
تاریخ:شنبه 30 خرداد 1394-02:35 ب.ظ

قسمت 691 قبول میکنم

لینک های دانلود قسمت 691

قسمت 691 با(کیفیت240)کم حجم دارای کیفیت تصویر متوسط

قسمت691 با(کیفیت480)دارای حجم متوسط و کیفیت تصویر خوبخلاصه قسمت 691
19th june 2015
ششی اسلحه گذاشته بود روی سرش و توی آیینه به خودش نگاه میکرد و گفت من نتونستم قولی رو که به مادرم دادم عملی کنم...هر کی دیگه هم بود بخاطر این اشتباه میکشتمش ...پس منم سزاوار یه همچین مجازاتیم...اومد ماشه رو بکشه که سیف اومد توی اتاق و اسلحه رو ازدستش گرفت...ششی عصبانی شد و زد تو گوش سیف و گفت به تو چه ربطی داره؟چرا تو کار من دخالت میکنی؟سیف گفت برای چی اینکارو میکنی؟ششی گفت اشتباه از تو بود که گفتی رفتم توی جنگل دنبال آهیل گشتم ولی هیچی پیدا نکردم ...گفتی مرده ...! سیف هم ازش بخاطراشتباهش و زیاده روی توی رابطه با جادوگر معذرتخواهی کرد... همینموقع جودا هی با ششی تماس میگرفت ولی ششی از عصبانیت کنسل میکرد...جودا رو نشون میداد که میگفت به ششی نشون میدم وقتی کسی تماسای من رو کنسل میکنه یا محل نمیذاره چکار میکنم...ششی گفت چه حوری نتونستم یه قول ساده به مادرم رو عملی کنم...بعد اسلحه رو برداشت به سیف گفت باید فردا آهیل رو بکشیم...! سیف گفت چجوری؟! ششی گفت گلوله اسلحه م فقط برای کشتن آهیله...فردا پارتی کوکتل نازیاست...باید همونجا آهیل رو بکشیم...ولی به کمک نیاز داریم...سیف گفت نگران نباش ...خودم درستش میکنم و بعد نقشه ش رو برای ششی گفت... 
صنم ناراحت نشسته بود روی تخت توی اتاق...شاد اومد و به صنم گفت چرا یه دفه بلند شدی اومدی اینجا!؟صنم گفت چیزی نیست...شاد گفت میدونم ازینکه پرسیدم چطوری اینقدردرباره آهیل ، خانواده ش،گذشته ش میدونی ناراحت شدی...ولی من واقعا تعجب کردم که تو میدونی آهیل به چی آلرژی داره...صنم از کوره در رفت و به شاد گفت من خودم بیشتر از تو تعجب کردم که از کجا اینقدر در باره آهیل میدونم... شاد گفت آروم باش...ولی کاملا مشخص بود که از آهیل خیلی عصبانی بودی...سر میز حتی یه کلمه هم باهاش حرف نزدی...صنم یادش افتاد به وقتی که توی قبیله بودن و آهیل میخواست ببوسدش...شاد گفت هرچی تو دلته بهم بگو...چی شد که گفتی زودتر ازدواج کنیم ؟ آهیل چیزی گفت؟ صنم یادش افتاد که آهیل بهش گفت دوستت دارم...شاد گفت هر اتفاقی تو جنگل افتاد برام تعریف کن...پنهان نکن...صنم گفت چیزی نشد...شاد گفت باشه ...من باورت دارم...دیگه چیزی ازت نمیپرسم...شاد بلند شد رفت...جادوگر داشت به اونا نگاه میکرد...!صنم گفت چی کار کنم...؟! شاد بی جهت نگرانه...ولی اعتمادبرای رابطه واقعا لازمه...شاید هیچ اتفاقی تو جنگل نیفتاده باشه ولی من خودم میدونم آهیل یه حسی بهم داره...شاد هم نا مطمئنه...قبل ازینکه بدتر بشه باید یه کاری کنم...صنم بلند شد بره که جادوگر اومد جلو و گفت چرا شاد اینقدر عصبانی بود!؟صنم گفت میدونی...چیزی نیست و میخواست بره ولی جادوگر گفت اگه شوهر حتی یه ذره هم به همسرش شک کنه رابطه رو ازبین میبره...صنم گفت شک وقتی بوجود میاد که اعتماد ضعیف باشه...تازه شاد خیلی به من اعتماد داره...جادوگر گفت ولی وقتی اومدی شاد تو رو مثل قبل بغل نکرد شاید بخاطر اینکه فهمید همسرش شب رو با یکی دیگه گذرونده...صنم به خودش اومد ...جادوگر گفت من به تو شک ندارم چون تو و آهیل رو میشناسم...اما من همسر آهیلم و اگه من شک کنم شاد هم شک میکنه..چون بعد از اینکه حافظه ت رو از دست دادی یادت رفته که شاد چقدر دوستت داره، بخاطر همین شاد نا مطمئنه...جادوگر گفت جنت فقط عشق جای عشق رومیگیره ...شاد پیش همه بهت پیشنهاد داد ولی تو حتی یه ذره علاقه نشون ندادی...بعد گفت پارتی کوکتل برای ازدواج نازیا ترتیب دادم...که برای تو یه فرصت خوبه که یه هدیه به شاد بدی تا نشون بدی چقدر برات اهمیت داره...صنم گفت حق با توئه و تشکر کرد...جادوگر بغلش کرد و با بدجنسی گفت تو مثل خواهر منی من وظیفم رو انجام دادم... 
صنم داشت تلفنی با خیاط حرف میزد و بهش یه ژاکت سفارش میداد...خیاط به صنم گفت اندازه هایی که دادی درسته؟ صنم گفت من کاملا مطمئنم که اندازه های شوهرمه...!ژاکت رو برای پارتی کوکتل میخوام و باید قشنگ دوخته بشه...خیاط گفت خیالت راحت..شما مهمون خاص نوابید و ژاکت رو خودم عصر میارمش...صنم گفت امیدوارم شاد بپسنده و رفت...ازونطرف جادوگر ایستاده بودپیش اهیل ...جادوگر با طعنه به آهیل گفت صنم...ببخشید جنت از عشق شاد کور شده و منتظر یه اشاره ست تا عشقش رو به شاد نشون بده و ابراز کنه...منم حاضرم برای تو بمیرم ولی تو هیچ کاری نمیکنی...! آهیل تعجب کرد و گفت واقعا؟! اگه اینجوریه یه بار نشون بده...جادوگرآهیل رو دست انداخت...آهیل با حالت نفرت از پیشش رفت...جادوگربا هیجان پیش خودش گفت آهیل الان رفت ولی فردا عصرنمیتونه که شاد و صنم رو نبینه...
صنم که دست شاد رو گرفته بود بهش گفت بیا بریم برات یه سورپرایز دارم...شاد گفت چه سورپرایزی؟ولی صنم جواب نمیداد و گفت حوصله کن...اگه بگم چیه که سورپرایز نمیشه...شاد و صنم باهم اومدن تو سالن...زنگ در رو زدن...صنم در رو باز کرد...خیاط با ژاکت اومد تو...آهیل و جادوگر هم اومدن پیششون...جادوگر اومد پیش شاد و گفت جنت از صبح خیلی خوشحاله...میخوام ببینم چه هدیه ای برات درنظر گرفته...صنم کت رو از توی کاور درآورد و به شاد نشون داد...آهیل با حال گرفته داشت نگاه میکرد...صنم از شاد پرسید پسندیدی؟ شاد خیلی خوشحال شد و گفت یادت بود من از چه جور ژاکتی خوشم میاد؟ صنم گفت من میدونم شوهرم چی میپسنده...بعد همدیگه رو بغل کرد...آهیل بدش اومد...جادوگر به شاد گفت زود باش بپوش...شاد گفت باشه...وقتی شاد کت رو پوشید چون اندازه ش نبود صنم از کت خوشش نیومد...صنم خیاط رو بخاطرش سرزنش کردوگفت این که اندازه ش نیست ...!جادوگرهم گیر داد به خیاط که چرا اندازه ندوختی...خیاط گفت من روی اندازه هایی که جنت بهم داد دوختم...صنم باورش نمیشد و به خیاط گفت منظورت چیه؟ یعنی میگی من اندازه های شوهرم رو نمیدونم؟! لطیف گفت جنت آلرژی آهیل رو یادش بود، اندازه شاد رو یادش نیست! صنم گفت چی میگی لطیف؟...شاد ناراحت شد و کت رو درآورد... صنم و شاد رفتن داخل...حال جادوگر هم گرفته شد که اشتباه صنم همه چیز رو خراب کرد...آهیل اومد و جلیقه ش رو درآورد و کت رو پوشید و دید کاملا اندازه شه...خیاط هم تعجب کرد ...آهیل با سربلندی به جادوگر نگاه میکرد...خیاط گفت مثل اینکه خانم کت رو برای شما سفارش داده نه شوهرش...!آهیل گفت اتفاقا صنم این کت رو فقط برای شوهرش سفارش داده...بعد با خیاط حساب کرد و با برگشت دید جادوگر داره میره...بعد برای اینکه جادوگر بشنوه با خوشحالی رفت طرف لطیف و گفت عشق نیازی به آزمایش زمان نداره...بعد به جادوگر گفت همین کافیه یا بازم مدرک میخوای؟ هرچی بیشتر سعی کنی صنم رو ازمن دور کنی بیشتر نزدیک میشه...هرچی سعی میکنی صنم و شاد رو نزدیک کنی صنم به من نزدیک میشه بخاطر همینم ممنونم ...! آهیل رفت...جادوگر عصبانی شد...

برای دیدن عکس های بیشتر از این قسمت به ادامه مطلب مراجعه کنید:

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:47 ق.ظ

You've made your point!
canada medications cheap buy viagrow online pharmacy canada canada medication pharmacy most reliable canadian online pharmacies candida viagra buy vistagra usa canadian pharmacy cialis drugs for sale deep web online pharmacy
http://idymcil.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 09:50 ق.ظ

With thanks. Terrific information.
miglior cialis generico does cialis cause gout generic cialis at the pharmacy generic cialis pro interactions for cialis canada discount drugs cialis we recommend cialis info cialis kaufen cialis 5 mg funziona are there generic cialis
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 05:51 ب.ظ

You suggested that perfectly.
the best choice cialis woman cialis vs viagra cost of cialis per pill cialis herbs rx cialis para comprar cialis efficacit cialis online nederland generic cialis levitra price cialis per pill cialis dosage amounts
Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 03:17 ق.ظ

You actually stated it fantastically!
viagra or cialis cialis price thailand generic cialis 20mg tablets canada discount drugs cialis cialis price thailand cialis italia gratis how to buy cialis online usa cialis preise schweiz cialis alternative cialis canada
http://losare.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:13 ق.ظ

You actually suggested that terrifically!
buying cialis on internet if a woman takes a mans cialis what is cialis cialis coupons printable cheap cialis tadalafil 5mg canadian discount cialis cialis 05 cialis cost il cialis quanto costa
http://tilhimo.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:04 ب.ظ

Appreciate it, A good amount of posts.

low dose cialis blood pressure miglior cialis generico tadalafil tablets enter site natural cialis cialis great britain cialis sale online tadalafil tablets cialis cipla best buy generic cialis in vietnam 5 mg cialis coupon printable
cialis commercial
جمعه 31 خرداد 1398 02:36 ق.ظ

You actually mentioned this exceptionally well.
price cialis per pill cialis generic availability female cialis no prescription callus online cialis cialis price thailand cialis rezeptfrei trusted tabled cialis softabs cialis prezzo in linea basso wow look it cialis mexico
coupon for cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

Thank you! I enjoy it!
cialis coupons printable we like it cialis soft gel if a woman takes a mans cialis cialis dosage amounts cialis pills cialis online holland cialis dosage recommendations cialis generika cialis generico en mexico the best choice cialis woman
http://ilunis.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:31 ب.ظ

You said that wonderfully.
cost of cialis per pill are there generic cialis only best offers 100mg cialis cialis pas cher paris cialis with 2 days delivery side effects of cialis cialis patentablauf in deutschland we like it cialis price cialis generic sublingual cialis online
http://plewyger.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:02 ب.ظ

Kudos, An abundance of postings.

5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg buy cialis generico click now cialis from canada compare prices cialis uk cialis cuantos mg hay cialis pills cialis cost canadian discount cialis cheap cialis
http://condaiher.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:30 ق.ظ

Thanks a lot. Ample facts!

tadalafil generic cialis 20 mg cut in half tadalafil 10 mg cialis 20 mg cost cialis patentablauf in deutschland cialis farmacias guadalajara look here cialis order on line cialis cipla best buy prezzo di cialis in bulgaria discount cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:42 ق.ظ

Many thanks, Plenty of facts!

legalidad de comprar cialis where to buy cialis in ontario cialis mit grapefruitsaft effetti del cialis prix cialis once a da we like it cialis soft gel tarif cialis france cuanto cuesta cialis yaho cialis diario compra online cialis
http://topsibi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:13 ب.ظ

Perfectly spoken really! .
cialis purchasing cialis 20 mg effectiveness we like it cialis soft gel generic low dose cialis chinese cialis 50 mg low dose cialis blood pressure cialis online are there generic cialis cialis patent expiration only now cialis for sale in us
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:36 ق.ظ

Thanks. Great information.
tadalafil tablets tadalafil does cialis cause gout cialis 30 day sample cialis patentablauf in deutschland india cialis 100mg cost tadalafil 20 mg cialis generico lilly cialis daily dose generic only here cialis pills
http://grocfungu.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:56 ب.ظ

Incredible a good deal of excellent material.
purchase once a day cialis callus cialis 20mg preis cf when can i take another cialis 40 mg cialis what if i take cialis lowest price we use it cialis online store warnings for cialis costo in farmacia cialis buy brand cialis cheap
http://herestmod.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 01:34 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg effectiveness cialis tablets for sale where do you buy cialis generic low dose cialis generic cialis review uk safe site to buy cialis online precios cialis peru cialis 5mg billiger order generic cialis online
ok split cialis pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:41 ب.ظ

Whoa plenty of fantastic info.
pastillas cialis y alcoho prezzo cialis a buon mercato prescription doctor cialis cialis 20 mg best price cialis rezeptfrei cialis tadalafil cialis usa cost buy cialis cialis generico en mexico prezzo cialis a buon mercato
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:13 ب.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff.
cialis arginine interactio cialis en mexico precio cialis tablets rezeptfrei cialis apotheke best generic drugs cialis we use it 50 mg cialis dose online cialis viagra vs cialis cialis for sale south africa buying cialis overnight
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 02:13 ق.ظ

Really many of awesome advice!
buy cialis online cost of cialis per pill cialis professional yohimbe tadalafilo cialis 100 mg 30 tablet estudios de cialis genricos cialis wir preise side effects for cialis cialis manufacturer coupon deutschland cialis online
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/39/5
شنبه 7 اردیبهشت 1398 12:57 ق.ظ
スーパーコピーN級品ブランドコピー販売!スーパーコピー時計専門店!
http://www.oumma.be/contact
شنبه 7 اردیبهشت 1398 12:56 ق.ظ
ブランドコピー、スーパーコピーブランド代引き,ブランド
http://vestareal.com.ua/biznes
شنبه 7 اردیبهشت 1398 12:55 ق.ظ
スーパーコピー時計代引きN品激安通販専門店
http://www.gem86.com/en/about-us
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:48 ب.ظ
世界一流のスーパーコピー ブランドは誠実と信用を 中心にして,経営しています!
http://biznesars.ru/article/1239262032
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:46 ب.ظ
スーパーコピーブランド絶人気のブランドバッグコピー、財布スーパーコピー、コピーブランド、 ブランド激安が多彩に揃う!
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 03:53 ب.ظ

Thanks. I like this.
canadian pharmacy online 24 canadian cialis online pharmacies mexico north west pharmacies canada best canadian mail order pharmacies best canadian pharmacies online canadian drug canadian pharmacies-24h canadian rxlist canada medication prices
http://canadianpharmacyes.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 02:00 ق.ظ

Excellent posts. Many thanks.
online pharmacies of canada is trust pharmacy in canada legitimate canada online pharmacies for men drugs for sale deep web online pharmacies tech school canadian medications online trust pharmacy of canada canadian medications canadian medications online pharmacy
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Effectively spoken genuinely. .
how do cialis pills work acheter du cialis a geneve cialis patentablauf in deutschland are there generic cialis cialis canada on line cialis en 24 hora cipla cialis online tadalafil 20 mg recommended site cialis kanada cialis cuantos mg hay
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:44 ب.ظ

Reliable information. Appreciate it.
generic cialis pro tadalafil 5mg cialis 5mg cialis lilly tadalafi ou acheter du cialis pas cher cialis cost we recommend cialis best buy acquistare cialis internet recommended site cialis kanada enter site natural cialis
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:16 ق.ظ

Thank you! Plenty of forum posts!

cialis great britain click here take cialis cialis prices in england cialis dosage amounts cialis generico en mexico online cialis acquisto online cialis miglior cialis generico cialis online pastillas cialis y alcoho
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:15 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of knowledge.

tadalafil 20mg warnings for cialis look here cialis order on line buy cialis online cheapest cialis 5 mg buy prezzo cialis a buon mercato wow cialis 20 achat cialis en suisse cialis generic tadalafil buy if a woman takes a mans cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر