تبلیغات
قبول میکنم - قسمت 691 قبول میکنم


Admin Logo
themebox Logo
https://pbs.twimg.com/media/CGALFajWoAArYAT.jpg
نویسنده :hasti h
تاریخ:شنبه 30 خرداد 1394-01:35 ب.ظ

قسمت 691 قبول میکنم

لینک های دانلود قسمت 691

قسمت 691 با(کیفیت240)کم حجم دارای کیفیت تصویر متوسط

قسمت691 با(کیفیت480)دارای حجم متوسط و کیفیت تصویر خوبخلاصه قسمت 691
19th june 2015
ششی اسلحه گذاشته بود روی سرش و توی آیینه به خودش نگاه میکرد و گفت من نتونستم قولی رو که به مادرم دادم عملی کنم...هر کی دیگه هم بود بخاطر این اشتباه میکشتمش ...پس منم سزاوار یه همچین مجازاتیم...اومد ماشه رو بکشه که سیف اومد توی اتاق و اسلحه رو ازدستش گرفت...ششی عصبانی شد و زد تو گوش سیف و گفت به تو چه ربطی داره؟چرا تو کار من دخالت میکنی؟سیف گفت برای چی اینکارو میکنی؟ششی گفت اشتباه از تو بود که گفتی رفتم توی جنگل دنبال آهیل گشتم ولی هیچی پیدا نکردم ...گفتی مرده ...! سیف هم ازش بخاطراشتباهش و زیاده روی توی رابطه با جادوگر معذرتخواهی کرد... همینموقع جودا هی با ششی تماس میگرفت ولی ششی از عصبانیت کنسل میکرد...جودا رو نشون میداد که میگفت به ششی نشون میدم وقتی کسی تماسای من رو کنسل میکنه یا محل نمیذاره چکار میکنم...ششی گفت چه حوری نتونستم یه قول ساده به مادرم رو عملی کنم...بعد اسلحه رو برداشت به سیف گفت باید فردا آهیل رو بکشیم...! سیف گفت چجوری؟! ششی گفت گلوله اسلحه م فقط برای کشتن آهیله...فردا پارتی کوکتل نازیاست...باید همونجا آهیل رو بکشیم...ولی به کمک نیاز داریم...سیف گفت نگران نباش ...خودم درستش میکنم و بعد نقشه ش رو برای ششی گفت... 
صنم ناراحت نشسته بود روی تخت توی اتاق...شاد اومد و به صنم گفت چرا یه دفه بلند شدی اومدی اینجا!؟صنم گفت چیزی نیست...شاد گفت میدونم ازینکه پرسیدم چطوری اینقدردرباره آهیل ، خانواده ش،گذشته ش میدونی ناراحت شدی...ولی من واقعا تعجب کردم که تو میدونی آهیل به چی آلرژی داره...صنم از کوره در رفت و به شاد گفت من خودم بیشتر از تو تعجب کردم که از کجا اینقدر در باره آهیل میدونم... شاد گفت آروم باش...ولی کاملا مشخص بود که از آهیل خیلی عصبانی بودی...سر میز حتی یه کلمه هم باهاش حرف نزدی...صنم یادش افتاد به وقتی که توی قبیله بودن و آهیل میخواست ببوسدش...شاد گفت هرچی تو دلته بهم بگو...چی شد که گفتی زودتر ازدواج کنیم ؟ آهیل چیزی گفت؟ صنم یادش افتاد که آهیل بهش گفت دوستت دارم...شاد گفت هر اتفاقی تو جنگل افتاد برام تعریف کن...پنهان نکن...صنم گفت چیزی نشد...شاد گفت باشه ...من باورت دارم...دیگه چیزی ازت نمیپرسم...شاد بلند شد رفت...جادوگر داشت به اونا نگاه میکرد...!صنم گفت چی کار کنم...؟! شاد بی جهت نگرانه...ولی اعتمادبرای رابطه واقعا لازمه...شاید هیچ اتفاقی تو جنگل نیفتاده باشه ولی من خودم میدونم آهیل یه حسی بهم داره...شاد هم نا مطمئنه...قبل ازینکه بدتر بشه باید یه کاری کنم...صنم بلند شد بره که جادوگر اومد جلو و گفت چرا شاد اینقدر عصبانی بود!؟صنم گفت میدونی...چیزی نیست و میخواست بره ولی جادوگر گفت اگه شوهر حتی یه ذره هم به همسرش شک کنه رابطه رو ازبین میبره...صنم گفت شک وقتی بوجود میاد که اعتماد ضعیف باشه...تازه شاد خیلی به من اعتماد داره...جادوگر گفت ولی وقتی اومدی شاد تو رو مثل قبل بغل نکرد شاید بخاطر اینکه فهمید همسرش شب رو با یکی دیگه گذرونده...صنم به خودش اومد ...جادوگر گفت من به تو شک ندارم چون تو و آهیل رو میشناسم...اما من همسر آهیلم و اگه من شک کنم شاد هم شک میکنه..چون بعد از اینکه حافظه ت رو از دست دادی یادت رفته که شاد چقدر دوستت داره، بخاطر همین شاد نا مطمئنه...جادوگر گفت جنت فقط عشق جای عشق رومیگیره ...شاد پیش همه بهت پیشنهاد داد ولی تو حتی یه ذره علاقه نشون ندادی...بعد گفت پارتی کوکتل برای ازدواج نازیا ترتیب دادم...که برای تو یه فرصت خوبه که یه هدیه به شاد بدی تا نشون بدی چقدر برات اهمیت داره...صنم گفت حق با توئه و تشکر کرد...جادوگر بغلش کرد و با بدجنسی گفت تو مثل خواهر منی من وظیفم رو انجام دادم... 
صنم داشت تلفنی با خیاط حرف میزد و بهش یه ژاکت سفارش میداد...خیاط به صنم گفت اندازه هایی که دادی درسته؟ صنم گفت من کاملا مطمئنم که اندازه های شوهرمه...!ژاکت رو برای پارتی کوکتل میخوام و باید قشنگ دوخته بشه...خیاط گفت خیالت راحت..شما مهمون خاص نوابید و ژاکت رو خودم عصر میارمش...صنم گفت امیدوارم شاد بپسنده و رفت...ازونطرف جادوگر ایستاده بودپیش اهیل ...جادوگر با طعنه به آهیل گفت صنم...ببخشید جنت از عشق شاد کور شده و منتظر یه اشاره ست تا عشقش رو به شاد نشون بده و ابراز کنه...منم حاضرم برای تو بمیرم ولی تو هیچ کاری نمیکنی...! آهیل تعجب کرد و گفت واقعا؟! اگه اینجوریه یه بار نشون بده...جادوگرآهیل رو دست انداخت...آهیل با حالت نفرت از پیشش رفت...جادوگربا هیجان پیش خودش گفت آهیل الان رفت ولی فردا عصرنمیتونه که شاد و صنم رو نبینه...
صنم که دست شاد رو گرفته بود بهش گفت بیا بریم برات یه سورپرایز دارم...شاد گفت چه سورپرایزی؟ولی صنم جواب نمیداد و گفت حوصله کن...اگه بگم چیه که سورپرایز نمیشه...شاد و صنم باهم اومدن تو سالن...زنگ در رو زدن...صنم در رو باز کرد...خیاط با ژاکت اومد تو...آهیل و جادوگر هم اومدن پیششون...جادوگر اومد پیش شاد و گفت جنت از صبح خیلی خوشحاله...میخوام ببینم چه هدیه ای برات درنظر گرفته...صنم کت رو از توی کاور درآورد و به شاد نشون داد...آهیل با حال گرفته داشت نگاه میکرد...صنم از شاد پرسید پسندیدی؟ شاد خیلی خوشحال شد و گفت یادت بود من از چه جور ژاکتی خوشم میاد؟ صنم گفت من میدونم شوهرم چی میپسنده...بعد همدیگه رو بغل کرد...آهیل بدش اومد...جادوگر به شاد گفت زود باش بپوش...شاد گفت باشه...وقتی شاد کت رو پوشید چون اندازه ش نبود صنم از کت خوشش نیومد...صنم خیاط رو بخاطرش سرزنش کردوگفت این که اندازه ش نیست ...!جادوگرهم گیر داد به خیاط که چرا اندازه ندوختی...خیاط گفت من روی اندازه هایی که جنت بهم داد دوختم...صنم باورش نمیشد و به خیاط گفت منظورت چیه؟ یعنی میگی من اندازه های شوهرم رو نمیدونم؟! لطیف گفت جنت آلرژی آهیل رو یادش بود، اندازه شاد رو یادش نیست! صنم گفت چی میگی لطیف؟...شاد ناراحت شد و کت رو درآورد... صنم و شاد رفتن داخل...حال جادوگر هم گرفته شد که اشتباه صنم همه چیز رو خراب کرد...آهیل اومد و جلیقه ش رو درآورد و کت رو پوشید و دید کاملا اندازه شه...خیاط هم تعجب کرد ...آهیل با سربلندی به جادوگر نگاه میکرد...خیاط گفت مثل اینکه خانم کت رو برای شما سفارش داده نه شوهرش...!آهیل گفت اتفاقا صنم این کت رو فقط برای شوهرش سفارش داده...بعد با خیاط حساب کرد و با برگشت دید جادوگر داره میره...بعد برای اینکه جادوگر بشنوه با خوشحالی رفت طرف لطیف و گفت عشق نیازی به آزمایش زمان نداره...بعد به جادوگر گفت همین کافیه یا بازم مدرک میخوای؟ هرچی بیشتر سعی کنی صنم رو ازمن دور کنی بیشتر نزدیک میشه...هرچی سعی میکنی صنم و شاد رو نزدیک کنی صنم به من نزدیک میشه بخاطر همینم ممنونم ...! آهیل رفت...جادوگر عصبانی شد...

برای دیدن عکس های بیشتر از این قسمت به ادامه مطلب مراجعه کنید:

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:31 ق.ظ

Effectively spoken genuinely. .
how do cialis pills work acheter du cialis a geneve cialis patentablauf in deutschland are there generic cialis cialis canada on line cialis en 24 hora cipla cialis online tadalafil 20 mg recommended site cialis kanada cialis cuantos mg hay
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Reliable information. Appreciate it.
generic cialis pro tadalafil 5mg cialis 5mg cialis lilly tadalafi ou acheter du cialis pas cher cialis cost we recommend cialis best buy acquistare cialis internet recommended site cialis kanada enter site natural cialis
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:16 ق.ظ

Thank you! Plenty of forum posts!

cialis great britain click here take cialis cialis prices in england cialis dosage amounts cialis generico en mexico online cialis acquisto online cialis miglior cialis generico cialis online pastillas cialis y alcoho
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:15 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of knowledge.

tadalafil 20mg warnings for cialis look here cialis order on line buy cialis online cheapest cialis 5 mg buy prezzo cialis a buon mercato wow cialis 20 achat cialis en suisse cialis generic tadalafil buy if a woman takes a mans cialis
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis generic tadalafil buy cialis venta a domicilio dose size of cialis cialis 5 mg buy precios cialis peru cialis for sale south africa cialis generico postepay compare prices cialis uk achat cialis en europe tesco price cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 02:46 ب.ظ

This is nicely expressed! !
tadalafil 5mg online prescriptions cialis cialis professional from usa the best choice cialis woman cialis 5 effetti collaterali we recommend cialis info how much does a cialis cost prix de cialis free generic cialis cialis with 2 days delivery
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:35 ق.ظ

Many thanks! A good amount of data.

cialis daily dose generic buy brand cialis cheap cialis dosage order a sample of cialis achat cialis en suisse venta cialis en espaa buy cialis online cialis from canada cialis for sale cialis generico online
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:01 ب.ظ

With thanks! I like it.
cialis cipla best buy estudios de cialis genricos viagra cialis levitra generic for cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg schweiz wow cialis tadalafil 100mg ou acheter du cialis pas cher cialis online napol callus
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Nicely expressed truly. !
cialis generico cialis daily side effects for cialis order generic cialis online cialis en mexico precio prezzo cialis a buon mercato cialis without a doctor's prescription generic low dose cialis buying cialis overnight low dose cialis blood pressure
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:37 ب.ظ

Superb information. Many thanks!
cialis 10 doctissimo enter site very cheap cialis cilas free cialis cialis cuantos mg hay we choice cialis uk comprar cialis navarr price cialis per pill cialis diario compra callus
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 02:52 ق.ظ

Fine content. Appreciate it!
the best choice cialis woman enter site 20 mg cialis cost generic cialis calis online prescriptions cialis only now cialis for sale in us ou acheter du cialis pas cher cialis tablets australia wow cialis tadalafil 100mg cialis free trial
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 03:34 ب.ظ

With thanks! I enjoy it!
cialis 30 day trial coupon cialis qualitat cialis tablets for sale buy brand cialis cheap acheter cialis kamagra if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg order a sample of cialis cialis y deporte cialis 5mg prix
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Thanks! Loads of write ups!

cialis tablets australia cialis for sale in europa cialis online holland viagra vs cialis cialis sale online tarif cialis france cialis diario compra wow look it cialis mexico cialis generika achat cialis en itali
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of write ups.

cipla cialis online cialis cipla best buy generic cialis at walmart where do you buy cialis cialis authentique suisse buying cialis on internet india cialis 100mg cost cialis savings card cialis generico cost of cialis per pill
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:28 ق.ظ

Good write ups. Thanks.
weblink price cialis cialis lilly tadalafi link for you cialis price cialis 10 doctissimo cialis generique cialis pills boards buy cheap cialis in uk cialis in sconto 200 cialis coupon estudios de cialis genricos
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:59 ب.ظ

You've made the point.
tadalafil generic prescription doctor cialis only here cialis pills comprar cialis navarr comprar cialis navarr does cialis cause gout cialis 10 doctissimo cialis herbs price cialis best buy name brand cialis on line
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:54 ق.ظ

Good stuff. Kudos.
cialis generic availability viagra cialis levitra cialis uk next day enter site very cheap cialis cialis sans ordonnance cialis 5 mg scheda tecnica cialis rezeptfrei sterreich cialis daily cialis sans ordonnance cialis australian price
buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:43 ب.ظ

You revealed that terrifically.
levitra 20 mg vardenafil 20mg buy levitra generic buy levitra levitra 20mg buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen buy levitra 20 mg
buy cialis medication
سه شنبه 10 مهر 1397 01:21 ب.ظ

Cheers, Awesome information!
cialis therapie cialis 5 mg effetti collateral cialis generico in farmacia cialis prezzo di mercato order cialis from india tadalafil 10 mg weblink price cialis cialis tablets australia buy original cialis sublingual cialis online
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 08:30 ق.ظ

You actually reported this fantastically.
deutschland cialis online cialis 20 mg cialis kaufen only here cialis pills cialis for sale south africa cialis vs viagra achat cialis en suisse cialis 20mg we choice free trial of cialis the best choice cialis woman
buy cheap cialis in canada
شنبه 7 مهر 1397 08:43 ق.ظ

Thanks, Very good stuff!
cialis qualitat cialis venta a domicilio cialis authentique suisse canadian cialis cialis 100 mg 30 tablet warnings for cialis acheter cialis kamagra click here cialis daily uk if a woman takes a mans cialis achat cialis en suisse
canada pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 10:06 ب.ظ

You actually reported that effectively.
pharmacy onesource buy viagrow cialis canadian pharmacy canada drug pharmacy legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy viagra brand northwest pharmacies in canada best canadian pharmacies online pharmacy canada pharmacy near me
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:07 ب.ظ

Superb posts. Thank you.
brand cialis generic cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk click now buy cialis brand cialis 20 mg cut in half free cialis cialis tablets for sale cialis arginine interactio enter site 20 mg cialis cost online prescriptions cialis
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:53 ق.ظ

Truly a lot of good material!
generic cialis cialis tadalafil online cialis dosage amounts buying brand cialis online cialis dosage amounts cialis wir preise free cialis trusted tabled cialis softabs cialis y deporte cialis prezzo al pubblico
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:40 ق.ظ

You definitely made the point.
order canadian prescriptions online canada medication pharmacy canada reviews canadian medications pharmacy prescription drugs without prior prescription canada medication prices top rated canadian pharmacies online canadian online pharmacy canada drugs canadian pharmacy world
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:21 ب.ظ

With thanks! An abundance of information.

buy online cialis 5mg cialis taglich i recommend cialis generico cialis tadalafil online cialis diario compra cialis online holland cialis price thailand viagra cialis levitra cialis 30 day trial coupon cialis for sale
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:42 ق.ظ

Amazing plenty of wonderful info!
free generic cialis buy name brand cialis on line cialis generico postepay how to buy cialis online usa precios cialis peru side effects of cialis achat cialis en itali cialis 30 day sample cialis online female cialis no prescription
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:16 ب.ظ

Very good postings. Appreciate it.
import cialis prezzo di cialis in bulgaria only now cialis for sale in us wow look it cialis mexico tadalafil 20 mg cialis reviews does cialis cause gout does cialis cause gout generic cialis levitra generic cialis in vietnam
buying real viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:52 ق.ظ

You have made your point!
cheap generic viagra online uk cheap viagra online usa buy soft viagra buy viagra internet buy cheap viagra generic online sildenafil without prescription uk viagra buy buy cheap viagra online next day delivery buy viagra super active where can you buy viagra over the counter
Cialis canada
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:23 ب.ظ

Good posts. Regards.
prix cialis once a da ou acheter du cialis pas cher generic cialis miglior cialis generico wow cialis tadalafil 100mg cialis taglich tadalafil cialis coupons printable generic cialis safe dosage for cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر